Czym zajmuje się powiat?

W Polsce podział administracyjny jest dosyć skomplikowany i wielopoziomowy. Jednak jednym z kluczowych poziomów administracji, który ma bezpośredni wpływ na życie mieszkańców, jest powiat. Czym dokładnie zajmuje się powiat i jakie ma zadania?

Czym jest powiat?

Powiat to jednostka samorządu terytorialnego znajdująca się pomiędzy gminą a województwem. Powiaty dzielimy na ziemskie oraz grodzkie (miejskie). Te drugie nazywane są też miastami na prawach powiatu.

Jakie są zadania powiatu?

Powiat zajmuje się sprawami, które przekraczają kompetencje gmin lub wymagają koordynacji na szerszym obszarze. Do głównych zadań powiatu należą:

 • Ochrona zdrowia, w tym prowadzenie szpitali powiatowych.
 • Edukacja ponadgimnazjalna, w tym prowadzenie szkół średnich i specjalnych.
 • Budowa i utrzymanie dróg powiatowych.
 • Ochrona środowiska i rolnictwo.
 • Zarządzanie kryzysowe.
 • Wspieranie kultury, sportu i turystyki.

Struktura władzy w powiecie

Na czele powiatu stoi starosta, który jest przedstawicielem zarówno władz centralnych, jak i samorządowych. Starosta współpracuje z zarządem powiatu oraz radą powiatu.

Jakie instytucje działają w powiecie?

W każdym powiecie funkcjonują różne instytucje, które realizują zadania powiatu. Należą do nich m.in.:

 • Urząd powiatowy
 • Szpitale powiatowe
 • Szkoły średnie i specjalne
 • Jednostki straży pożarnej
 • Ośrodki pomocy społecznej

Finansowanie zadań powiatu

Powiaty mają własne źródła dochodów, które pochodzą głównie z podatków i opłat lokalnych. Dodatkowo otrzymują subwencje z budżetu państwa oraz środki z Unii Europejskiej.

Czym różni się powiat od gminy?

Chociaż powiat i gmina są jednostkami samorządu terytorialnego, różnią się zakresem zadań. Gmina zajmuje się sprawami najbliższymi mieszkańcom, takimi jak edukacja podstawowa, gospodarka komunalna czy kultura. Powiat natomiast zajmuje się zadaniem o szerszym zasięgu.

Czym są miasta na prawach powiatu?

Miasta na prawach powiatu to duże miasta, które mają taką samą strukturę i zakres zadań, jak powiaty ziemskie. Przykładem takiego miasta jest Warszawa, Kraków czy Wrocław.

Jak powstają nowe powiaty?

Utworzenie nowego powiatu jest możliwe po spełnieniu pewnych kryteriów, takich jak liczba mieszkańców czy powierzchnia. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do władz centralnych.

Dlaczego powiaty są ważne?

Powiaty odgrywają kluczową rolę w administracji publicznej w Polsce. Dzięki nim możliwa jest skuteczna realizacja wielu zadań publicznych, które są zaawansowane i wymagają koordynacji na większym obszarze niż gmina.

Przyszłość powiatów w Polsce

Choć w przeszłości pojawiały się propozycje likwidacji powiatów lub zmiany ich roli, obecnie nie ma takich planów. Powiaty nadal będą pełnić ważną rolę w systemie administracji publicznej w Polsce.

Podsumowując, powiaty to ważne jednostki administracyjne, które odpowiadają za wiele kluczowych zadań w Polsce. Dzięki nim mieszkańcy mają dostęp do wielu ważnych usług i instytucji, takich jak szpitale, szkoły czy drogi.