Co to jest umowa na zlecenie?

Umowa na zlecenie stanowi jedno z kluczowych narzędzi regulujących relacje pracodawcy z pracownikiem w Polsce. W kontekście zmieniającego się rynku pracy oraz potrzeb pracowników i pracodawców, warto zrozumieć, czym dokładnie jest umowa na zlecenie i jakie przysługują z niej prawa i obowiązki.

Charakterystyka umowy na zlecenie

Umowa na zlecenie, nazywana też zleceniem, to umowa cywilnoprawna, która nie jest umową o pracę. Charakteryzuje ją brak typowych cech stosunku pracy, takich jak podporządkowanie czy wykonywanie pracy w określonym miejscu i czasie. Zleceniodawca zleca wykonanie określonej czynności, a zleceniobiorca zobowiązuje się do jej wykonania.

Kiedy stosować umowę na zlecenie?

Umowa na zlecenie jest stosowana przede wszystkim w sytuacjach, kiedy:

 • praca ma charakter doraźny,
 • nie wymaga stałej obecności w miejscu pracy,
 • zleceniodawca nie nadzoruje bezpośrednio sposobu jej wykonywania.

Przykładem może być zlecenie przeprowadzenia badań, stworzenie strony internetowej lub usługi konsultingowe.

Prawa i obowiązki stron

Obie strony – zleceniobiorca i zleceniodawca – mają określone prawa i obowiązki wynikające z umowy na zlecenie:

 1. Zleceniobiorca:
  • zobowiązany jest do wykonania zlecenia z należytą starannością,
  • ma prawo do wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami umowy,
  • ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie realizacji zlecenia.
 2. Zleceniodawca:
  • jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia,
  • ma prawo oczekiwać, że prace zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami umowy,
  • nie może ingerować w sposób wykonywania pracy przez zleceniobiorcę.

Kwestie podatkowe i ubezpieczeniowe

Ważną kwestią dotyczącą umów na zlecenie jest ich opodatkowanie oraz obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku umowy na zlecenie zleceniobiorca jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia się z fiskusem, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Co więcej, jeżeli zleceniobiorca nie jest ubezpieczony w innym miejscu, zleceniodawca jest zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zalety i wady umowy na zlecenie

Wykorzystywanie umów na zlecenie ma swoje plusy i minusy:

 • Zalety:
  • elastyczność w zakresie czasu i sposobu wykonywania pracy,
  • możliwość współpracy z wieloma zleceniodawcami jednocześnie,
  • brak konieczności angażowania się w długoterminowe zobowiązania.
 • Wady:
  • brak gwarancji stałego dochodu,
  • konieczność samodzielnego rozliczania się z urzędem skarbowym,
  • brak pewnych świadczeń, takich jak płatny urlop czy wynagrodzenie chorobowe.

Podsumowanie

Umowa na zlecenie to elastyczne narzędzie umożliwiające współpracę między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Choć wiąże się z nią wiele korzyści, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, warto pamiętać o obowiązkach i odpowiedzialnościach, które na obie strony nałoży takie porozumienie.