Wszystko o – umowa o dzieło

Umowa o dzieło, obok umowy o pracę i umowy zlecenie, jest jedną z najczęściej zawieranych między pracodawcą, a pracownikiem umów. Praktycznie rzecz ujmując, umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, której postanowienia regulowane są poprzez artykuły 627 – 646 Kodeksu cywilnego i polega na wykonaniu na rzecz zamawiającego określonego dzieła – jej główny przedmiot stanowi więc rezultat.

Forma umowy o dzieło

Umowa o dzieło nie ma prawnie narzuconej formy, może więc być nawet ustna. Ze względów bezpieczeństwa warto jednak sporządzić ją na piśmie, a w treści zawrzeć między innymi informację o wynagrodzeniu oraz dostarczeniu niezbędnych do wykonania pracy materiałów.

 Składki i opodatkowanie umowy o dzieło

Wynagrodzenie z umowy o dzieło podlega opodatkowaniu w wysokości 17%, natomiast to, kto płaci podatek zależy od stron zawierających umowę. Jeśli dzieło zamawiane jest przez firmę, wówczas w zależności od wysokości przychodu (mniej lub więcej niż 200 złotych), zamawiający płaci podatek lub zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 17% wynagrodzenia. Jeżeli natomiast umowa zawierana jest między dwiema osobami fizycznymi, wówczas wykonawca odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego. Jego wysokość różni się w zależności od przychodów i wynosi 17% przy dochodzie nieprzekraczającym 85528 zł rocznie, jeśli natomiast dochód był wyższy, wtedy stawka podatkowa wynosi 32%. Jeżeli wykonawcą dzieła jest przedsiębiorca, rozlicza on wynagrodzenie jako przychód z działalności gospodarczej.

Umowa o dzieło jest nieoskładkowana. Oznacza to, że nie odprowadza się od niej składek na ubezpieczenie zdrowotne czy społeczne, więc w praktyce, osoba zatrudniona na umowie o dzieło nie ma prawa do zwolnień lekarskich, płatnych urlopów czy bezpłatnej publicznej opieki lekarskiej. Z drugiej strony, rzeczywisty przychód wykonawcy dzieła jest znacznie wyższy od tego, który otrzymywałby pracując na umowie o pracę lub zlecenie.

Odstąpienie od umowy o dzieło

Od umowy o dzieło można odstąpić wcześniej w kilku szczególnych sytuacjach, które przewidziane są w Kodeksie cywilnym. Pierwszą z nich jest opóźnienie lub niewykonanie dzieła w określonym czasie – wówczas zamawiający może odstąpić od umowy bez żadnych konsekwencji. Może on także zerwać umowę w sytuacji, w której wykonawca nie stosuje się do zaleceń i kilkukrotnie wykonuje dzieło w sposób sprzeczny bądź niewłaściwy. Co ciekawe, zamawiający może w każdym momencie zerwać umowę, nawet jeśli dzieło nie zostało ukończone – warunkiem jest jednak wypłata umówionej kwoty, pomniejszonej o wartość, którą wykonawca zaoszczędził na niepełnym wykonaniu dzieła.

Także wykonawca dzieła ma możliwość odstąpienia od umowy – może się tak stać na przykład w sytuacji, w której zamawiający zobowiązał się dostarczyć wykonawcy niezbędne do pracy materiały, jednak nie wywiązał się z tego obowiązku w określonym czasie.

Podobne wpisy